H O M E
A F R I C A
A M E R I C A S
A N T A R T I C A
A S I A
A U S T R A L I A
E U R O P E
C y p r u s
N o r w a y
A U R O R A S !
-
P e r - A n d r e
s e r v i c e s
-
E Q U I P M E N T
T I P S
-
c h a r i t y
S h o p
 


    

   
  just a few starters, more will follow soon . . .

                                                                                                                                  


Chapel near PaphosPetra tou Romiou beach - here, as the greek mythology says, the godess Aphrodite came ashore
Petra tou Romiou sunsetPetra tou Romiou


Near PaphosChala Sultan TekkeAgios Nikolaos (rare photo)Trodos MountainsMacharas monastery


Paphos Fort, fishermen

Dionisos statue in NicosiaTrodos
Trodos Mountains, monkPetra tou RomiouChala Sultan Tekke, morning mist. . .  many more Cyprus photos available . . .

 
Top